top of page
Image by Hermes Rivera

КВБ Клуб

RWB club е деловно семејство, кое го сочинуваат винарии, компании поврзани со винарството и туризмот, државни и приватни институции од винската и туристичката индустрија, како и физички лица, од Македонија, регионот и пошироко.

 

Главна цел за формирање на клубот, е пријатни дружења, меѓусебна промоција и поврзување на членовите како и користење на разни привилегии и попусти од членовите на клубот.

 

RWB club на своите членови овозможува значајни привилегирани цени на своите производи и услуги, како и производите и услугите, од сите сите свои членови од Македонија и државите кои се дел од RWB системот.

 

Привилегираните производи и услуги и висината на привилегираните цени, на винариите, компаниите и институциите, класифицирани по држави и дејности, дадени се во Табелата на привилегии, за секоја држава поединечно.

 

ОСВЕН ПОНУДЕНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ, RWB-КЛУБОТ ПОСТОЈАНО ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ЌЕ ОРГАНИЗИРА РАЗНИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ВИНОТО И ТУРИЗМОТ: посета на винарии во Македонија и во странство, посета на вински и туристички манифестации, предавања, промоции, и много други интересни настани.

 

Со клик на RWB club, и избирање на државата, секој член на нашиот клуб, може да се информира, во кои држави RWB club има своја мрежа, кои винарии и компании и институции на определената држава се членки на клубот, кои привилегии ги нудат на членовите на RWB club-от, висината на привилегираните цени на нивните производи иуслуги, како и планираните годишни активности на клубот.

 

Забелешка: Со клик на дознај повеќе ... во Табелата на привилегии, се отвора рекламата на винаријата, компанијата или институцијата во RWB каталогот.

 

RWB CLUB CARD

 

Нашето Здружение Royal Wine Ball, ги креира, и може да понуди на своите клиенти и на сите други заинтересирани правни и физички лица две врсти на RWB клубски

картички, и тоа: златна - RWB golden club card и сребрна - RWB silver club card.

 

 

КАКО И ЗОШТО ДА БИДЕТЕ ЧЛЕН НА RWB wine club-от?

 

1.  Членови на RWB wine club-от можат да станат сите правни субјекти (винарии, сместувачко-угостителски објекти, државни и приватни институции од винската и туристичка индустрија), кои ќе уплатат годишна членарина.

 

Деталите за соработка ќе бидат договорени во Договор за соработка.

2.  Членови на RWB wine club-от можат да станат и сите полнолетни лица, кои ќе уплатат годишна членарина и кои ќе потпишат RWB пристапница.

 

Членови на клубот, без плаќање на членарина, се сите винарии, компании и институции, кои ќе закупат рекламен простор од цела страница во RWB каталогот.

 

Физички лица членови на RWB wine club-от, имаат можат да работат на промоција и на продажба на производите и услугите на RWB, но и да ни понудат свои проекти (платена активност).

Image by John Murzaku

Наши поддржувачи

bottom of page